06
2016
10

Rails与MySQL整合

# 1. 系统中安装MySQL开发包
sudo yum install mysql-devel
# 2. Ruby下MySQL包
sudo gem install mysql2
# 3. 使用参数-d mysql新建工程
rails new xxx -d mysql
# 4. 修改xxx/config/database.yml中的密码
# 位置在password: 后面
vi xxx/config/database.yml
# 5. 在MySQL数据库中新建xxx_development数据库
create database xxx_development;


« 上一篇 下一篇 »